Voor het saneren van grondwaterverontreinigingen hebben we een groot aantal mobiele zuiveringsinstallaties beschikbaar die via een telemetriesysteem op afstand worden bediend en gecontroleerd. Daarnaast beschikken we over losse componenten die we kunnen inzetten bij kortlopende projecten of calamiteiten. De zuiveringsinstallaties, onttrekkings- en infiltratie-units bouwen we zelf met inbegrip van de telemetrische besturing en bewaking van het saneringsproces.

Wilt u weten wat NTP Enviro voor u kan betekenen op het gebied van spoelen met grondwater? 

Met de afvoer van het aangetrokken water, worden ook de opgeloste verontreinigende stoffen weer afgevoerd. Op deze wijze is het onttrekken c.q. spoelen met grondwater een continu proces van afvoeren van water waarin verontreinigende stoffen vanuit de bodem zijn opgelost en aanvoeren van schoon water.

De onttrekking van het grondwater met behulp van horizontale drains of met verticale onttrekkingsfilters

Het onttrekken van grondwater vindt plaats door grondwater uit het onttrekkingsfilter op te pompen. Door het onttrekken van water via deze filters wordt ter plaatse een grondwaterstandsdaling gecreëerd, waardoor toestroming van grondwater vanuit de omgeving tot stand wordt gebracht. Met dit toestromende water worden opgeloste verontreinigende stoffen aangevoerd. Door op een slimme manier de onttrekkingsfilters over de locatie te verdelen, wordt gestreefd naar de meest optimale manier om de locatie te reinigen.

Optimalisatie kan plaatsvinden op basis van meerdere criteria

Wanneer de tijdsduur het belangrijkste criterium is, zal getracht worden een zo groot mogelijke toestroming tot stand te brengen, zodat de bodem zo snel mogelijk wordt doorspoeld. Andere benaderingen kunnen zijn dat wordt geoptimaliseerd op een zo groot mogelijke concentratie aan verontreinigende stoffen in het onttrokken grondwater of op een minimaal debiet. Dit kan zowel uit kostentechnisch of milieu hygiënisch oogpunt geschieden. Eén en ander heeft uiteraard gevolgen voor de dimensies van de installatie.

Neem contact op met NTP Enviro

Wilt u meer informatie over gestimuleerd spoelen met grondwater? Neemt u dan contact met ons op.