Locatie
Leiderdorp – Nederland
Opdrachtgever
Omgevingsdienst West-Holland
Periode
Juni 2018

Door voormalige bedrijfsactiviteiten (chemische wasserij, stort van afvalstoffen) op de locatie Van Leeuwenpark e.o. te Leiderdorp is een bodemverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) ontstaan. De bodemverontreiniging bevindt zich in de grond (brongebied) en het grondwater en strekt zich vanaf de bronlocatie ter plaatse van het terrein achter de chemische wasserij uit tot nabij de snelweg A4 en tot een maximale diepte van circa 50 m-mv.

Er is vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor vanwege onaanvaardbare risico’s voor verspreiding een spoedige sanering noodzakelijk is. In het Saneringsplan (SP) is onderscheid gemaakt in de aanpak van het brongebied, de locatie waar de verontreiniging is ontstaan, en de aanpak van het overgangsgebied, dat deel van de pluim waarin zich door verspreiding de grootste vracht bevindt. De aanpak van de rest van de pluim (monitoring) valt buiten deze aanbesteding.

De werkzaamheden in het kader van de sanering van het brongebied bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het uitvoeren van directe injecties met substraat en bacteriën in het brongebied
 • Het plaatsen van 5 filters met een filterstelling van 7 tot 10 m-mv voor het injecteren van substraat en bacteriën juist in het watervoerende pakket;
 • Het plaatsen van twee schermen met respectievelijke infiltratie- en onttrekkingsfilters, zijnde:
  Scherm 1: 10 filters met een filterstelling van 5 tot 12 m-mv en 10 filters met een filterstelling van 15 tot 22 m-mv
  Scherm 2: 6 filters met een filterstelling van 10 tot 17 m-mv en 6 filters met een filterstelling van 33 tot 40 m-mv
 • Het plaatsen van een saneringsunit met bioreactor ten behoeve van het onttrekken en infiltreren van grondwater, het doseren van substraat en het inbrengen van de geschikte bacteriepopulatie;
 • Het aanleggen van leidingwerk van en naar de filterschermen en de saneringsunit;
 • Het plaatsen van een aantal monitoringsfilters;
 • Uitvoeren van de actieve sanering middels doorspoeling van scherm 1 naar scherm 2 gedurende 6 maanden;
 • Herhaling van injecties in de infiltratiefilters in het brongebied.

Stand van zaken

De aanleg van het systeem voor de bodemsanering is afgerond.  Na maanden van voorbereiding en uitvoering heeft op 12 oktober 2018 wethouder Jeff Gardeniers, in aanwezigheid van Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de Omgevingsdienst West-Holland tijdens de officiële handeling de procesinstallatie (BEAT concept) opgestart. Ook werd een draaikubus met informatie over de sanering onthuld.

Bacteriën gaan de komende maanden flink aan de slag om de verontreiniging om te zetten in onschadelijke afbraakproducten. De actieve fase duurt naar verwachting ca. 30 weken.